Za uresničevanje poslanstva ter izvajanje nalog šolske knjižnice po Idejnem načrtu razvoja slovenskih šolskih knjižnic ima šolska knjižnica oblikovan knjižnični red, ki določa pravice in dolžnosti uporabnikov, izposojevalne roke, pravila obnašanja v šolski knjižnici, uporabo čitalniškega gradiva in drugo. Knjižnični red je del hišnega reda šole in del dokumentacije šolske knjižnice.

 1. Članstvo

Člani šolske knjižnice so vsi učenci (tudi tisti, ki se šolajo na domu) in vsi zaposleni. Članarine v šolski knjižnici ni.

 1. Izkaznica

Ob prvem obisku dobijo učenci izkaznico, ki ni prenosljiva. Vsak učenec si gradivo izposoja s svojo izkaznico. Izgubo izkaznice morajo učenci sporočiti šolski knjižničarki in se dogovoriti za izdelavo nove.

 1. Čas odprtosti knjižnice

Šolska knjižnica je odprta vsak delovni dan od 7.30 do 14.30. Izposoja za učence pa vsako šolsko leto poteka po urniku, ki je pripravljen v začetku šolskega leta (GLEJ URNIK KNJIŽNICE).

Šolska knjižnica je v času izvajanja ur knjižnično informacijskega znanja za ostale uporabnike zaprta

 1. Izposoja knjižničnega gradiva

Uporabniki si lahko knjižnično gradivo (knjige, učbenike in delovne zvezke, DVD-je …) izposodijo za 14 dni, izposojevalni rok pa je možno pred iztekom tudi podaljšati, in sicer osebno v naši knjižnici ali po e-pošti (sandra.svetina@guest.arnes.si).

Člani knjižnice si gradivo lahko izposodijo na dom ali le v čitalnici:

 • IZPOSOJA NA DOM: knjige, učbeniki, strokovno gradivo, neknjižno gradivo;
 • IZPOSOJA V ČITALNICO: revije, časopisi, enciklopedije, slovarji, leksikoni, statistične publikacije ter drugo referenčno gradivo (zbirka publikacij, ki nastajajo na šoli; raziskovalne in seminarske naloge; publikacije, ki jih šola izdaja ob raznih srečanjih).

POMEMBNO: Učenci si medsebojno ne izposojajo gradiva. Za gradivo odgovarja tisti, ki si ga je izposodil. Ob koncu šolskega leta morajo člani šolske knjižnice vrniti izposojeno gradivo in poravnati vse obveznosti do knjižnice. Nerednim uporabnikom se izposoja lahko odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

 1. Izposojevalni roki

Učenci imajo lahko knjige izposojene, dokler jih potrebujejo, vendar je potrebno VSAKIH 14 DNI podaljšati čas izposoje: 

Izposojevalni roki po posameznih gradivih:

 • KNJIGE (leposlovje, strokovno gradivo): 14 dni
 • CD-romi, DVD-ji: 14 dni
 • REFERENČNO GRADIVO (leksikone, slovarje, enciklopedije, atlase, učbenike za pisanje domače naloge v knjižnici): samo v prostorih knjižnice, izjemoma izposoja na dom (št. dni po dogovoru).
 1. Odnos do knjižničnega gradiva in odškodnina

S knjižničnim gradimo ravnamo lepo. Pazimo, da ga ne izgubimo, založimo, poškodujemo. Ko ga odrabimo, ga čim prej vrnemo, da bo na voljo tudi drugim uporabnikom knjižnice.

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je možno nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode le-to po dogovoru s knjižničarko nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom.

 1. Obnašanje v prostorih knjižnice

V knjižnici ohranjamo vzdušje, primerno za branje in učenje. Uporabniki šolske knjižnice upoštevajo KNJIŽNIČNI RED in knjižničarko. Kakršnakoli dejavnost ali vedenje posameznika, ki bi motilo ali oviralo tekoče delo v šolski knjižnici, ni dovoljeno. V primeru, da se uporabnik kljub opozorilu šolske knjižničarke neprimerno vede, mora knjižnico zapustiti.

 1. Pravila obnašanja pri uporabi računalnikov

Računalnike v šolski knjižnici učenci lahko uporabljajo za iskanje informacij v podatkovnih bazah, za šolsko delo, za pisanje domače, raziskovalne  ali  seminarske naloge, za ogled vsebin po navodilu učiteljev …

Učenci računalnik uporabljajo pod nadzorom šolske knjižničarke. Učenci, ki se ne držijo dogovorov glede uporabe šolskih računalnikov, pravico do uporabe izgubijo.